image002

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

image003

ประธานนักเรียน

 นายวรวิช คนยืน

 

image006     image005   image010     image007
 ประธานฝ่ายปกครอง             รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน        รองประธานฝ่ายบริการ           รองประธานฝ่ายวิชาการ
 นายพิทักษ์ พิสิน                   นายเนวิน    อันทะหวา    นายสุรชัย สุดชา           นางสาวลัดดาภรณ์ ช่างยา
             

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช