ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนาข่าวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ ภาคปกติโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

561109807
นางสาวอินธุกานต์ โพธิ์ศรี
56313002
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเอียด
561108747
นายพิชิตพงษ์ กุ่มประสิทธิ์
56316001
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเอียด
561105664
นางสาวอุมา เชาควนิช
56316020
นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเอียด
561109161
นางสาวศิริภา ขอดี
56316020
นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเอียด
561108741
นางสาวอุทัยทิพย์ แก้ววันนา
56334018
การบริหารการเงิน ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า บริหารธุรกิจบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเอียด
561102268
นางสาวสุกัญญา ปัดติทานัง
56341011
การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คลิกดูรายละเ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช